ශීතකරණ පද්ධතිය සඳහා පෙරහන් ඩ්‍රයර් සහ තෙල් බෙදුම්කරු