පුළුල් කපාටයක්

  • Expansion valve

    පුළුල් කපාටයක්

    දළ විශ්ලේෂණය ක්ෂණික තොරතුරු සම්භවය වූ ස්ථානය: ෂෙජියැන්ග්, චීනයේ වෙළඳ නාමය: SC ආදර්ශ අංකය: පුළුල් කිරීමේ කපාටය යෙදුම: සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍ය: මාධ්‍යයේ වෙනත් උෂ්ණත්වය: සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව පීඩනය: වෙනත් ...
  • Expansion valve brass valve

    පුළුල් කිරීමේ කපාට පිත්තල කපාටය

    දළ විශ්ලේෂණය ක්ෂණික තොරතුරු සම්භවය වූ ස්ථානය: ෂෙජියැන්ග්, චීනයේ වෙළඳ නාමය: එස්සී ආදර්ශ අංකය: පුළුල් කිරීමේ කපාට යෙදුම: සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍ය: පිත්තල උෂ්ණත්වය: සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව පීඩනය: වෙනත් ...