සීමාසහිත සීනෝ-කූල් ශීතකරණ අමතර කොටස් කර්මාන්තය, උසස් වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු සහ උසස්පෙළ සහ ශීතකරණ අමතර කොටස් සහ මෙවලම් සපයන්නෙකු ලෙස වර්ධනය වී ඇත. දැන් අපි ගනුදෙනු කරන්නේ 3000 කට අධික නිෂ්පාදන සමඟ ය.

වැඩිදුර කියවන්න